เรื่องล่าสุด

วาไรตี้ท่องเที่ยว

โหราศาสตร์ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ดูดวง

โหราศาสตร์ เป็นวิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

ผลกรรมของมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา ตามที่แสดงไว้ในกัมมวิภังคสูตร ได้แสดงผลกรรมไว้ ๑๔ ประการคือ บางคนอายุยืน บางคนอายุสั้น บางคนมีโรคน้อย บางคนมีโรคมาก บางคนมีผิวพรรณดีบางคนมีผิวพรรณทราม บางคนมีศักดามาก บางคนมีศักดาน้อย บางคนมีทรัพย์สมบัติมาก บางคนมีทรัพย์สมบัติน้อย บางคนมีตระกูลสูง บางคนมีตระกูลต่ำ บางคนมีปัญญามาก บางคนมีปัญญาน้อย

โหราศาสตร์จะเป็นเครื่องบอกผลกรรม ๑๔ ประการ และความเป็นไปของมนุษย์ในห้วงระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดี แสดงเหตุและผลของดวงดาว ทำให้สามารถทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าของวิถีทางของมนุษย์ และเหตุการณ์ของโลกทั่ว ๆ ไป

วิชาโหราศาสตร์ เป็นวิชาที่เก่าแก่เชื่อว่าเกิดในทวีปเอเซียก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปยังแหล่งอื่น ในคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ ซึ่งมีอายุก่อนพุทธศาสนาก็มีคำสดุดีดาวพระเคราะห์อยู่ด้วย สำหรับวิชาโหราศาสตร์ของไทยตามหลักฐานที่มีอยู่ แสดงว่าได้รับสืบทอดมาจากอินเดีย เมืองไทยเราตั้งอาณาจักรสุโขทัยก็ได้มีตำแหน่งพระมหาราชครู ซึ่งเป็นพราหมณาจารย์ และตั้งให้เป็นปุโรหิตประจำราชสำนักสืบต่อมาในสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ก็ยังคงมีพราหมณาจารย์ดำรงตำแหน่งพระมหาราชครู

ในทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพุทธานุญาตให้ พระภิกษุสงฆ์เรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ในเรื่องฤกษ์ยาม เพื่อจะได้รู้เวลาทำอุโบสถสังฆกรรม [อ่านต่อเรื่องโหราศาสตร์ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ต่อ…]

บทนมัสการพระพุทธเจ้า

buddha

นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ทวน ๓ ครั้ง)

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

เชิญแสดงความเห็นค่ะ!

comments

บทบูชาพระรัตนตรัย

บทสวด

บาลี

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํฺ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺมํ นมสฺสามิ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆํ นมามิ

คำอ่าน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำแปล

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง [อ่านต่อเรื่องบทบูชาพระรัตนตรัยต่อ…]

บทสวดมนต์ เกี่ยวกับศพ

fureral

คำภาวนาเวลารดน้ำศพ

” กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สิญจิตัง อะโหสิ กัมมัง.

กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ขอให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า ทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วยเทอญ

 

คำภาวนาเวลาเผาศพ

” อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต. ”

กายของเรานี้ ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน มีอย่างนี้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ ไปได้

 

คำภาวนา เวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล

” นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา. ”

นามรูป ไม่เที่ยง [อ่านต่อเรื่องบทสวดมนต์ เกี่ยวกับศพต่อ…]

บูชาเทพ เสริมดวงให้เกิดสุข

b-33

ระยะหลังมานี้ ผู้คนเต็มไปด้วยปัญหาชีวิตรุมเร้า ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางสังคม ทำให้หลายคนขาดที่พึ่งทางใจ ‘ธรรมะของพระพุทธองค์’ ซึ่งเป็นนามธรรมจึงถูกมองข้ามและหันไปยึดถือสิ่งที่เป็นวัตถุนิยมเสียมากกว่า

“ต้องบูชาอะไรจึงจะเกื้อหนุนและส่งผลดีต่อดวงชะตา?” คือ อีกหนึ่งคำถามที่ดิฉันต้องตอบเป็นประจำ แท้ที่จริงแล้วการไหว้พระบูชาวัตถุมงคล หรือแม้แต่การบูชาเทพ ต่างก็เป็นอุบาย ซึ่งสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรมนำมายึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อการประกอบกรรมดีทั้ง สิ้น ทั้งยังป็นหนทางในการศึกษาธรรมะผ่านทางวัตถุที่เรานับถือ

ดัง นั้นความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราศึกษาธรรมะโดยตรงจากพระไตรปิฏกได้เพียงอย่าง เดียวเท่านั้น และสำคัญที่ว่าเราปฏิบัตินอย่างไรแล้วทำให้ใจเราและคนรอบข้างเป็นสุข โดยนำสิ่งรอบตัวมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่า อีกทั้งยังเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ แม้จะไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์โดยตรงก็ตาม แต่ก็เป็นอุบายแห่งการเริ่มต้นประกอบกรรมดี เพื่อเป็นทางนำไปสู่นิพพานในอนาคต

ยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาล (เช่น เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน…)หลายคนต่างเตรียมตระเวนกราบไหว้ขอพรพระ-บูชาเทพ อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงขออนุญาตหยิบยกเรื่องการบูชาเทพมาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับการไหว้พระ แต่การบูชาเทพนั้นน้อยคนจะเข้าใจว่าบูชาไปเพื่ออะไร แต่ละองค์มีความหมายอย่างไร ใครว่าดีก็เห่อและแห่ตามเขาไป ผิดบ้าง ถูกบ้าง โดยไม่ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน

ว่า ไปแล้วตำนานการสร้างเทพเจ้าในพุทธศาสนาได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยทั่วไปจะเป็นคติความเชื่อแบบพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งจะมีการสร้างรูปเทพเจ้าในรูปแบบของพระโพธิสัตว์ เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ยังมีอิทธิพลที่เน้นเรื่องราวของทวยเทพต่างๆ ตามคติความเชื่อและความกลัว แล้วจินตนาการในลัษณะขององค์เทพ เช่น องค์เทพแห่งดินคือพระแม่ธรณี

ส่วน การสร้างในวัดของพุทธศาสนา [อ่านต่อเรื่องบูชาเทพ เสริมดวงให้เกิดสุขต่อ…]

ทายนิสัย ผู้หญิงจากการมองอวัยวะชาย

sez

ทายนิสัย หญิงมองอวัยวะชาย ผู้หญิงแต่ละคนมีสเปกผู้ชายที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเจอผู้ชาย ส่วนแรกที่คุณจะเลือกมองคือส่วนไหนของผู้ชายก่อน เพราะส่วนแรกที่ผู้หญิงมองนั้น สามารถบ่งบอกนิสัยของคุณได้

 

1. ชอบมอง ปากผู้ชาย เป็นคนที่โรแมนติกสุดๆ ชอบดอกไม้ดวงดาว และเทียนหอมๆ เป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากๆ

2. ชอบมอง ฟันผู้ชาย เป็นคนที่เฉลียวฉลาด มักเรียนเก่ง เป็นคนช่างคิด

3. ชอบมอง ตาผู้ชาย เป็นคนเจ้าชู้ มักตกหลุมรักคนได้ง่ายๆ

4. ชอบมองมือผู้ชาย เป็นยอดนักสู้ชีวิต เข้มแข็ง อดทน และบึกบัน

5. ชอบมอง ช่วงแขนผู้ชาย เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่ง

6. ชอบมอง เท้าหรือขาของผู้ชาย เป็นผู้หญิงเปรี้ยว กล้าได้กล้าเสีย ปากจัด

7. ชองมอง ผมผู้ชาย เป็นสาวนักอนุรักษ์ ชอบธรรมชาติ รักความสะอาด

8. ชอบมอง หุ่นผู้ชาย เป็นผู้หญิงเก่งกล้า มีบุคลิกดี เป็นผู้นำ

[อ่านต่อเรื่องทายนิสัย ผู้หญิงจากการมองอวัยวะชายต่อ…]

สาวบริสุทธิ์ เขาดูกัน ยังไงนะ

124065

เพื่อนๆหนุ่มๆ คงอยากรู้กันแล้วสินะ ว่าวิธีสังเกตุสาวๆ ที่บริสุทธิ์ ผุดผ่องกัน ว่าเขาจะมีอาการยังไงกัน เมื่อสาวๆ ที่คุณๆ ดูไว้มีอาการแบบนี้รับรองได้ว่าเขาหรือเธอต้องบริสุทธิ์แน่นอนจริงอะเปล่าเนี้ย

 

เชิญแสดงความเห็นค่ะ!

[อ่านต่อเรื่องสาวบริสุทธิ์ เขาดูกัน ยังไงนะต่อ…]

คุณเป็นคนโสดแบบไหนกัน ?

images

วันนี้เรามีเกร็ดความรู้ บทความ ทำนาย ทายใจ คุณเป็นคนโสดแบบไหนมาฝากเพื่อนๆกันด้วยหลายคนที่โสดแล้วต้องการหาคู่ หาแฟน หากิ๊ก หาเพื่อน ก็มีถมไป แต่ก็มีบางคนที่โสดแล้วยังปากแข็งบอกว่าอยากโสด แต่จริงๆ ก็อยากมีความรักก็มีนะเอ… แล้วเพื่อนๆล่ะคะ เป็นคนโสดแบบไหน

เชิญแสดงความเห็นค่ะ!

[อ่านต่อเรื่องคุณเป็นคนโสดแบบไหนกัน ?ต่อ…]

รักจริงหรือรักลวง

images (3)

หลายคนที่มีโอกาสได้พบเจอรักใหม่ๆ บางครั้งคุณก็อาจไม่ค่อยแน่ใจว่าความรักในครั้งนี้ของคุณนั้น จริงๆแล้วมั่นคือรักที่ใช่หรือแค่เพียงการหลอกลวงเท่านั้น …? ลองทำแบบทดสอบแล้วคุณจะรู้ความจริง…

 

เชิญแสดงความเห็นค่ะ!

[อ่านต่อเรื่องรักจริงหรือรักลวงต่อ…]

5 วิธีเสริมกระบวนท่ารัก เพื่อความพิเศษสุดยิ่งขึ้น

images22

เซ็กซ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่คุณรักมักจะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียวเสมอ แต่การย้ำรักในกระบวนท่าเดิมๆบางทีมันอาจจะทำให้คู่เลิฟและตัวของคุณเองไม่รู้สึกแฮปปี้มีอารมณ์สุดเหมือนตอนที่เริ่มต้นเมคเลิฟกันในท่านั้นกันตอนใหม่ๆ ฉบับนี้ เรามีเคล็ดลับทำให้ท่าเลิฟท่าเดิมๆ ของคุณเป็นท่าที่ให้ความสุขและความหวิวที่มากขึ้น

เชิญแสดงความเห็นค่ะ!

[อ่านต่อเรื่อง5 วิธีเสริมกระบวนท่ารัก เพื่อความพิเศษสุดยิ่งขึ้นต่อ…]

7 ไอเดียฉลองวาเลนไทน์ วันแห่งความรักของสองเรา

images (12)

วันนี้เรามีไอเดียฉลองต้อนรับวาเลนไทน์กัน ลองมาอ่านกันดูแล้วเอาไปใช้กับคนรู้ใจ เพื่อให้เขาคนนั้นเกิดความประทับใจในตัวคุณ

เชิญแสดงความเห็นค่ะ!

[อ่านต่อเรื่อง7 ไอเดียฉลองวาเลนไทน์ วันแห่งความรักของสองเราต่อ…]