เรื่องล่าสุด

วาไรตี้ท่องเที่ยว

บทนมัสการพระพุทธเจ้า

buddha

นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ทวน ๓ ครั้ง)

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

บทบูชาพระรัตนตรัย

บทสวด

บาลี

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํฺ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺมํ นมสฺสามิ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆํ นมามิ

คำอ่าน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำแปล

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง [อ่านต่อเรื่องบทบูชาพระรัตนตรัยต่อ…]

บทสวดมนต์ เกี่ยวกับศพ

fureral

คำภาวนาเวลารดน้ำศพ

” กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สิญจิตัง อะโหสิ กัมมัง.

กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ขอให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า ทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วยเทอญ

 

คำภาวนาเวลาเผาศพ

” อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต. ”

กายของเรานี้ ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน มีอย่างนี้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ ไปได้

 

คำภาวนา เวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล

” นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา. ”

นามรูป ไม่เที่ยง [อ่านต่อเรื่องบทสวดมนต์ เกี่ยวกับศพต่อ…]

บูชาเทพ เสริมดวงให้เกิดสุข

b-33

ระยะหลังมานี้ ผู้คนเต็มไปด้วยปัญหาชีวิตรุมเร้า ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางสังคม ทำให้หลายคนขาดที่พึ่งทางใจ ‘ธรรมะของพระพุทธองค์’ ซึ่งเป็นนามธรรมจึงถูกมองข้ามและหันไปยึดถือสิ่งที่เป็นวัตถุนิยมเสียมากกว่า

“ต้องบูชาอะไรจึงจะเกื้อหนุนและส่งผลดีต่อดวงชะตา?” คือ อีกหนึ่งคำถามที่ดิฉันต้องตอบเป็นประจำ แท้ที่จริงแล้วการไหว้พระบูชาวัตถุมงคล หรือแม้แต่การบูชาเทพ ต่างก็เป็นอุบาย ซึ่งสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรมนำมายึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อการประกอบกรรมดีทั้ง สิ้น ทั้งยังป็นหนทางในการศึกษาธรรมะผ่านทางวัตถุที่เรานับถือ

ดัง นั้นความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราศึกษาธรรมะโดยตรงจากพระไตรปิฏกได้เพียงอย่าง เดียวเท่านั้น และสำคัญที่ว่าเราปฏิบัตินอย่างไรแล้วทำให้ใจเราและคนรอบข้างเป็นสุข โดยนำสิ่งรอบตัวมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่า อีกทั้งยังเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ แม้จะไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์โดยตรงก็ตาม แต่ก็เป็นอุบายแห่งการเริ่มต้นประกอบกรรมดี เพื่อเป็นทางนำไปสู่นิพพานในอนาคต

ยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาล (เช่น เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน…)หลายคนต่างเตรียมตระเวนกราบไหว้ขอพรพระ-บูชาเทพ อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงขออนุญาตหยิบยกเรื่องการบูชาเทพมาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับการไหว้พระ แต่การบูชาเทพนั้นน้อยคนจะเข้าใจว่าบูชาไปเพื่ออะไร แต่ละองค์มีความหมายอย่างไร ใครว่าดีก็เห่อและแห่ตามเขาไป ผิดบ้าง ถูกบ้าง โดยไม่ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน

ว่า ไปแล้วตำนานการสร้างเทพเจ้าในพุทธศาสนาได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยทั่วไปจะเป็นคติความเชื่อแบบพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งจะมีการสร้างรูปเทพเจ้าในรูปแบบของพระโพธิสัตว์ เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ยังมีอิทธิพลที่เน้นเรื่องราวของทวยเทพต่างๆ ตามคติความเชื่อและความกลัว แล้วจินตนาการในลัษณะขององค์เทพ เช่น องค์เทพแห่งดินคือพระแม่ธรณี

ส่วน การสร้างในวัดของพุทธศาสนา [อ่านต่อเรื่องบูชาเทพ เสริมดวงให้เกิดสุขต่อ…]

บทสวดขอพรพระตรีมูรติ+ความเชื่อเกี่ยวกับพระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ

ความเชื่อเกี่ยวกับพระตรีมูรติ คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าหากบูชา “พระตรีมูรติ” จะมีความหมายที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งในชีวิต ความรัก และการงาน แต่ในปัจจุบัน ได้รับการเทิดทูนจนกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ ของการประทานความรัก โดยเทวรูป “ตรีมูรติ” ที่อยู่หัวมุมด้านซ้ายของห้างเซ็นทรัลเวิลด์(เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เก่า) ตรงข้ามกับพระพรหมที่โรงแรมเอราวัณ มักจะมีหนุ่มสาวจำนวนมากไปสักการบูชาและขอพรเกี่ยวกับความรัก หรือการขอพรให้มีบุตร

[อ่านต่อเรื่องบทสวดขอพรพระตรีมูรติ+ความเชื่อเกี่ยวกับพระตรีมูรติต่อ…]

คาถาอาราธนาพระเครื่อง

คำอารธนาพระเครื่อง

ตั้งนะโม3จบ

พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง พุธธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เม

ให้ว่าคำอาราธนา 3 ครั้ง

คาถาอาราธนาพระเครื่อง คาถานี้ เมื่อท่านจะนำสร้อยพระหรือพระเครื่องติดตัวไปนอกบ้าน หรือเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน หรือถอดสร้อยพระเก็บไว้ ก่อนจะนำมาสวมอีกทีต้องกล่าวคำอาราธนาดังกล่าวนี้ คาถาอาราธนาพระเครื่อง เพื่อเชื่อเชิญให้พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ติดตามไปคุ้มครองภยันตรายให้กับตน